filenamePrefix property Null safety

String filenamePrefix
read / write

Implementation

String filenamePrefix = ''