invertSelf method Null safety

DomMatrix invertSelf()

Implementation

DomMatrix invertSelf() native;