flipX method

DomMatrix flipX()

Implementation

DomMatrix flipX() native;