onKeyUp property

ElementStream<KeyboardEvent> onKeyUp

Stream of keyup events handled by this Element.

Implementation

ElementStream<KeyboardEvent> get onKeyUp;