preferredStylesheetSet property Null safety

String? preferredStylesheetSet

Implementation

String? get preferredStylesheetSet => _preferredStylesheetSet;