preferredStylesheetSet property

String preferredStylesheetSet

Implementation

String? get preferredStylesheetSet => _preferredStylesheetSet;