getKey method

ByteBuffer? getKey(
  1. String name
)

Implementation

ByteBuffer? getKey(String name) native;