onNoMatch property

Stream<SpeechRecognitionEvent> onNoMatch

Stream of nomatch events handled by this SpeechRecognition.

Implementation

Stream<SpeechRecognitionEvent> get onNoMatch => noMatchEvent.forTarget(this);