createExpression method

XPathExpression createExpression(
  1. String expression,
  2. XPathNSResolver? resolver
)

Implementation

XPathExpression createExpression(String expression, XPathNSResolver? resolver)
    native;