ZERODIGIT property

String ZERODIGIT
read / write

Implementation

String ZERODIGIT