keyboardKeyShift property

  1. @override
String keyboardKeyShift
override

The shortcut label for the keyboard key LogicalKeyboardKey.shift.

Implementation

@override
String get keyboardKeyShift => 'May├║sculas';