keyboardKeyZenkakuHankaku property Null safety

String keyboardKeyZenkakuHankaku
override

The shortcut label for the keyboard key LogicalKeyboardKey.zenkakuHankaku.

Implementation

@override
String get keyboardKeyZenkakuHankaku => 'เซ็นคาคุ ฮันคาคุ';