zero constant

FakeViewPadding const zero

A view padding that has zeros for each edge.

Implementation

static const FakeViewPadding zero = FakeViewPadding();