vpn_key_sharp constant Null safety

IconData const vpn_key_sharp

vpn_key — material icon named "vpn key sharp".

Implementation

static const IconData vpn_key_sharp = IconData(0xedbd, fontFamily: 'MaterialIcons');