keyboardKeyInsert property Null safety

String keyboardKeyInsert

The shortcut label for the keyboard key LogicalKeyboardKey.insert.

Implementation

String get keyboardKeyInsert;