vsync property

TickerProvider vsync

The TickerProvider for the AnimationController that runs the animation.

Implementation

TickerProvider get vsync => _vsync;
void vsync= (TickerProvider value)

Implementation

set vsync(TickerProvider value) {
  assert(value != null);
  if (value == _vsync)
    return;
  _vsync = value;
  _controller.resync(vsync);
}