setZero method

void setZero()

Zeros this.

Implementation

void setZero() {
  _m3storage[0] = 0.0;
  _m3storage[1] = 0.0;
  _m3storage[2] = 0.0;
  _m3storage[3] = 0.0;
  _m3storage[4] = 0.0;
  _m3storage[5] = 0.0;
  _m3storage[6] = 0.0;
  _m3storage[7] = 0.0;
  _m3storage[8] = 0.0;
}