Matrix4.translationValues constructor

Matrix4.translationValues(
 1. double x,
 2. double y,
 3. double z
)

Translation matrix.

Implementation

factory Matrix4.translationValues(double x, double y, double z) =>
  Matrix4.zero()
   ..setIdentity()
   ..setTranslationRaw(x, y, z);