setZero method

void setZero()

Zeros this.

Implementation

void setZero() {
 _m4storage[0] = 0.0;
 _m4storage[1] = 0.0;
 _m4storage[2] = 0.0;
 _m4storage[3] = 0.0;
 _m4storage[4] = 0.0;
 _m4storage[5] = 0.0;
 _m4storage[6] = 0.0;
 _m4storage[7] = 0.0;
 _m4storage[8] = 0.0;
 _m4storage[9] = 0.0;
 _m4storage[10] = 0.0;
 _m4storage[11] = 0.0;
 _m4storage[12] = 0.0;
 _m4storage[13] = 0.0;
 _m4storage[14] = 0.0;
 _m4storage[15] = 0.0;
}