yyyy property

Vector4 yyyy

Implementation

Vector4 get yyyy =>
    Vector4(_v2storage[1], _v2storage[1], _v2storage[1], _v2storage[1]);