xyxy property

Vector4 xyxy

Implementation

Vector4 get xyxy =>
    Vector4(_v3storage[0], _v3storage[1], _v3storage[0], _v3storage[1]);