xzyy property

Vector4 xzyy

Implementation

Vector4 get xzyy =>
    Vector4(_v3storage[0], _v3storage[2], _v3storage[1], _v3storage[1]);