yyyy property

Vector4 yyyy

Implementation

Vector4 get yyyy =>
    Vector4(_v3storage[1], _v3storage[1], _v3storage[1], _v3storage[1]);