yyyz property

Vector4 yyyz

Implementation

Vector4 get yyyz =>
    Vector4(_v3storage[1], _v3storage[1], _v3storage[1], _v3storage[2]);