yzyy property

Vector4 yzyy

Implementation

Vector4 get yzyy =>
    Vector4(_v3storage[1], _v3storage[2], _v3storage[1], _v3storage[1]);