zxyy property

Vector4 zxyy

Implementation

Vector4 get zxyy =>
    new Vector4(_v3storage[2], _v3storage[0], _v3storage[1], _v3storage[1]);