zzyy property

Vector4 zzyy

Implementation

Vector4 get zzyy =>
    Vector4(_v3storage[2], _v3storage[2], _v3storage[1], _v3storage[1]);