roundToZero method

void roundToZero()

Round entries in this towards zero.

Implementation

void roundToZero() {
 _v4storage[0] = _v4storage[0] < 0.0
   ? _v4storage[0].ceilToDouble()
   : _v4storage[0].floorToDouble();
 _v4storage[1] = _v4storage[1] < 0.0
   ? _v4storage[1].ceilToDouble()
   : _v4storage[1].floorToDouble();
 _v4storage[2] = _v4storage[2] < 0.0
   ? _v4storage[2].ceilToDouble()
   : _v4storage[2].floorToDouble();
 _v4storage[3] = _v4storage[3] < 0.0
   ? _v4storage[3].ceilToDouble()
   : _v4storage[3].floorToDouble();
}