setIdentity method

void setIdentity()

Set to the identity vector.

Implementation

void setIdentity() {
  _v4storage[0] = 0.0;
  _v4storage[1] = 0.0;
  _v4storage[2] = 0.0;
  _v4storage[3] = 1.0;
}