xxzy property

Vector4 xxzy

Implementation

Vector4 get xxzy =>
    new Vector4(_v4storage[0], _v4storage[0], _v4storage[2], _v4storage[1]);