xyxy property

Vector4 xyxy

Implementation

Vector4 get xyxy =>
    Vector4(_v4storage[0], _v4storage[1], _v4storage[0], _v4storage[1]);