yxxz property

Vector4 yxxz

Implementation

Vector4 get yxxz =>
    new Vector4(_v4storage[1], _v4storage[0], _v4storage[0], _v4storage[2]);