yxzy property

Vector4 yxzy

Implementation

Vector4 get yxzy =>
    Vector4(_v4storage[1], _v4storage[0], _v4storage[2], _v4storage[1]);