yyyz property

Vector4 yyyz

Implementation

Vector4 get yyyz =>
    Vector4(_v4storage[1], _v4storage[1], _v4storage[1], _v4storage[2]);