yzww property

Vector4 yzww

Implementation

Vector4 get yzww =>
    new Vector4(_v4storage[1], _v4storage[2], _v4storage[3], _v4storage[3]);