yzwy property

Vector4 yzwy

Implementation

Vector4 get yzwy =>
    Vector4(_v4storage[1], _v4storage[2], _v4storage[3], _v4storage[1]);