yzyy property

Vector4 yzyy

Implementation

Vector4 get yzyy =>
    Vector4(_v4storage[1], _v4storage[2], _v4storage[1], _v4storage[1]);