zzyy property

Vector4 zzyy

Implementation

Vector4 get zzyy =>
    Vector4(_v4storage[2], _v4storage[2], _v4storage[1], _v4storage[1]);