setZero method

void setZero()

Zeros this.

Implementation

void setZero() {
  _m2storage[0] = 0.0;
  _m2storage[1] = 0.0;
  _m2storage[2] = 0.0;
  _m2storage[3] = 0.0;
}