Matrix4.translationValues constructor

Matrix4.translationValues(double x, double y, double z)

Translation matrix.

Implementation

factory Matrix4.translationValues(double x, double y, double z) =>
    new Matrix4.zero()
      ..setIdentity()
      ..setTranslationRaw(x, y, z);