roundToZero method Null safety

void roundToZero()

Round entries in this towards zero.

Implementation

void roundToZero() {
 _v2storage[0] = _v2storage[0] < 0.0
   ? _v2storage[0].ceilToDouble()
   : _v2storage[0].floorToDouble();
 _v2storage[1] = _v2storage[1] < 0.0
   ? _v2storage[1].ceilToDouble()
   : _v2storage[1].floorToDouble();
}