bgrg property Null safety

Vector4 bgrg

Implementation

Vector4 get bgrg => zyxy;