xzyx property

Vector4 xzyx

Implementation

Vector4 get xzyx =>
    new Vector4(_v4storage[0], _v4storage[2], _v4storage[1], _v4storage[0]);