yxxx property

Vector4 yxxx

Implementation

Vector4 get yxxx =>
    new Vector4(_v4storage[1], _v4storage[0], _v4storage[0], _v4storage[0]);