yyyy property

Vector4 yyyy

Implementation

Vector4 get yyyy =>
    new Vector4(_v4storage[1], _v4storage[1], _v4storage[1], _v4storage[1]);