zxyy property

Vector4 zxyy

Implementation

Vector4 get zxyy =>
    new Vector4(_v4storage[2], _v4storage[0], _v4storage[1], _v4storage[1]);