zyzy property

Vector4 zyzy

Implementation

Vector4 get zyzy =>
    new Vector4(_v4storage[2], _v4storage[1], _v4storage[2], _v4storage[1]);