zzyx property

Vector4 zzyx

Implementation

Vector4 get zzyx =>
    new Vector4(_v4storage[2], _v4storage[2], _v4storage[1], _v4storage[0]);