generates property Null safety

List<VertexAttrib> generates

Implementation

List<VertexAttrib> get generates => <VertexAttrib>[];