VertexAttrib.copy constructor

VertexAttrib.copy(VertexAttrib attrib)

Implementation

VertexAttrib.copy(VertexAttrib attrib)
  : name = attrib.name,
   size = attrib.size,
   type = attrib.type,
   stride = attrib.stride,
   offset = attrib.offset;