VertexAttrib constructor

VertexAttrib(String name, int size, String type)

Implementation

VertexAttrib(this.name, this.size, this.type)
    : stride = 0,
      offset = 0;